ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του 19ου Δημοτικού Σχολείου, περιφερείας Ν. Ιωνίας», με έδρα τη Ν. Ιωνία, οδός Τ. Σινόπουλου αριθ. 2.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 • Η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του σχολείου για την αποδοτικότερη λειτουργία του, την αρτιότερη μόρφωση των μαθητών και των νέων και την ηθική διάπλαση του χαρακτήρα τους.
 • Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονιών για τη λύση τους.
 • Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και της πολιτείας για τις υποχρεώσεις απέναντι στην παιδεία των νέων.
 • Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογενείας, η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους και την καλή άσκηση του λειτουργήματος τους, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για ζητήματα εκπαίδευσης και η συνειδητοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
 • Η προσφυγή στους αρμόδιους φορείς για την ενίσχυση του σχολείου σε διδακτικά ζητήματα, ενίσχυση του σχολείου με αναγκαία μέσα και η περίθαλψη και οικονομική ενίσχυση των άπορων μαθητών.
 • Η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης,. της παραπαιδείας και η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας.
 • Η παρακολούθηση του ήθους και της υγείας των μαθητών.
 • Η υποβοήθηση της τακτικής φοίτησης και μάθησης με την ανάπτυξη της καλλιέργειας και της ευγενικής άμιλλας.
 • Η λειτουργία μαθητικών κατασκηνώσεων.
 • Η βράβευση και η εξασφάλιση υποτροφιών για τους μαθητές που αρίστευσαν.
 • Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και η προώθηση των αθλητικών ιδεωδών.
 • Η συστηματική παιδαγωγική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας , της εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης.
 • Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι σκοποί επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα με οργάνωση διαλέξεων και συγκεντρώσεων, ίδρυση βιβλιοθηκών και αναγνωστήριων, οργάνωση ταξιδιών αναψυχής και μορφωτικών εκδρομών, τη συμμετοχή στις γιορτές, με την ίδρυση πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων σε συνεργασία με τους μαθητές, τους δασκάλους και την τοπική αυτοδιοίκηση, με την διαφώτιση των γονέων, τη δημιουργία ομάδων εργασίας των γονέων, κάτω από την καθοδήγηση του Δ.Σ. και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που η διοίκηση του συλλόγου θα κρίνει σκόπιμο με απόφαση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 3ο

Μέλος του Συλλόγου είναι αυτοδίκαια κάθε γονέας ή κηδεμόνας του οποίου το παιδί φοιτά στο σχολείο.

Ως μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια και οι δύο γονείς των μαθητών του σχολείου. Στην έννοια «γονείς» περιλαμβάνονται οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι τους. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου δεν επιτρέπεται.

Τα μέλη μπορούν ισότιμα να μετέχουν στη διοίκηση του συλλόγου, να ακούγονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, πρέπει όμως να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο σύλλογο, να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να προσέρχονται στις Γ.Σ. και να εκτελούν κάθε αποστολή και εργασία που τους αναθέτει ο σύλλογος.

Αρθρο 4ο

Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 • Με αίτηση τους γραπτή ή προφορική.
 • Όταν καθυστερούν συνδρομές ενός έτους και
 • Όταν αποδεδειγμένα αντιτίθενται ή αντιδρούν στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

Η απόφαση του Δ.Σ. επικυρώνεται από την πρώτη Γ.Σ. μετά τη διαγραφή.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επανεγγραφή τους, με απόφαση του Δ.Σ. Ειδικά για τη γ' περίπτωση, απαιτείται η καταβολή όλων των καθυστερημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Αρθρο 5ο

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από γραπτή ή προφορική αίτηση του, ή αυτοδίκαια όταν αποχωρήσει από το σχολείο το παιδί του ή ο κηδεμονευόμενος μαθητής.

Αρθρο 6ο

Πόροι του Συλλόγου είναι

 • το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε 1.000 δραχμές
 • οι ετήσιες εισφορές των μελών, που ορίζονται σε 1.000 δραχμές
 • οι εισπράξεις από διαλέξεις, γιορτές, εκθέσεις, αγορές κλπ που οργανώνει ο σύλλογος
 • οι τυχόν δωρεές και τα κληροδοτήματα, οι έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τις Γ.Σ. σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και
 • οι επιχορηγήσεις, δωρεές κλπ από κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της να αυξομειώνει το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 7ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από επτά [7] μέλη, που εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και οι εκλογές γίνονται το αργότερο μέχρι 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπίπτει με το τέλος της διετούς θητείας του.
Στις εκλογές παίρνουν μέρος τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του Σχολείου. Κάθε γονέας έχει μια ψήφο ανεξάρτητα από τα πόσα παιδιά εκπροσωπεί. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία [που διεξάγεται με ψηφοδέλτια] σαν εκλογικό μέτρο δε, θεωρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρούμενος με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. Τυχόν δεκαδικός αριθμός δεν υπολογίζεται.
Εκτός από τα τακτικά μέλη, εκλέγονται και αναπληρωματικά που αναπληρώνουν τα μέλη που εξέρχονται από την Διοίκηση για οποιονδήποτε λόγο, πριν από την λήξη της θητείας τους. Σαν τακτικά μέλη εκλέγονται οι πρώτοι επτά [7] που πλειοψήφησαν στις αρχαιρεσίες και σαν αναπληρωματικά οι επόμενοι επιλαχόντες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται στην εφορευτική επιτροπή τρεις [3] μέρες νωρίτερα από την ημέρα των εκλογών με σχετική αίτηση.

Αρθρο 8ο

Οι σύμβουλοι που εκλέγονται στις αρχαιρεσίες συνέρχονται μέσα σε οκτώ [8] το πολύ μέρες, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, παραλαμβάνουν από το προηγούμενο Δ.Σ. που έχει την υποχρέωση να παραδώσει αμέσως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όλα τα βιβλία, το αρχείο, την αλληλογραφία, την σφραγίδα και το ταμείο του συλλόγου, καθώς επίσης κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.

Άρθρο 9ο

Ο Πρόεδρος με τον Γενικό γραμματέα του Συλλόγου εκπροσωπούν το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα.

Άρθρο 10ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο [2] φορές το μήνα, κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, έκτακτα δε όσες φορές το επιβάλλει το συμφέρον του συλλόγου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα.

 • Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να καλέσει το συμβούλιο σε συνεδρίαση, εάν το ζητήσουν τρία [3] τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη πρόταση τους που δικαιολογεί την ανάγκη της συνεδρίασης.
 • άν αρνηθεί ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο συγκαλείται από εκείνους που το ζήτησαν, προεδρεύει δε μέλος του προεδρείου που τυχόν παρευρίσκεται ή το πλειοψήφησαν μέλος κατά τις τελευταίες εκλογές.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα [4] τουλάχιστον μέλη. Προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε απουσία του ο Αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζουν και οι δύο, μέλος του προεδρείου, που τυχόν παρευρίσκεται ή το πλειοψήφησαν μέλος, κατά τις τελευταίες εκλογές, αποφασίζει με πλειοψηφία, όσων είναι παρόντες και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται στο επόμενο Δ.Σ.

 • Σε κάθε συνεδρίαση συντάσσονται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τα μέλη.
 • Στα πρακτικά καταχωρείται και η γνώμη των μελών που μειοψήφισαν.

Μέλη του Δ.Σ. που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα σε τρείς [3] συνεχείς συνεδριάσεις [τακτικές ή έκτακτες] ή σε έξι [6] -τακτικές ή έκτακτες- σε ολόκληρη τη θητεία τους, χάνουν το αξίωμα τους.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου, υποκείμενα στα διαδικαστικά που όρισε το Δ.Σ.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική επιδίωξη των σκοπών του συλλόγου και

 • συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου
 • λογοδοτεί στη συνέλευση
 • εκτελεί πιστά τις αποφάσεις της συνέλευσης
 • φροντίζει και κανονίζει για την εφαρμογή του καταστατικού,
 • μεριμνά για την περιουσία του συλλόγου και
 • αποφασίζει για κάθε θέμα που θα προκύψει στο μεσοδιάστημα δύο συνελεύσεων και λογοδοτεί απαραίτητα στην επόμενη Γ.Σ.

Άρθρο 12ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και

 • καλεί τα μέλη σε συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία,
 • ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων του συλλόγου και κάνει ανακοινώσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τον σύλλογο,
 • εκτελεί πιστά τις αποφάσεις του Συμβουλίου
 • υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Ταμία
 • εκτελεί κάθε άλλη εργασία που προβλέπεται από το καταστατικό του συλλόγου.
 • Ο πρόεδρος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του όταν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του και το ζητήσουν εγγράφως πέντε [5] μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου.

Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο πρόεδρος του Δ.Σ., αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του από τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ όταν δε απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, χρέη εκτελεί ο γενικός Γραμματέας, μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος κατά το άρθρο 8 του παρόντος.

Άρθρο 13ο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διευθύνει το γραφείο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του συλλόγου, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον ταμία, παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και πρωτοκολλά τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία και ταχυδρομεί, επιτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει το Δ.Σ. ή ο πρόεδρος και το καταστατικό, με τη βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα ακόλουθα βιβλία :

 • Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.,
 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης,
 • Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,
 • Το γενικό Μητρώο των μελών του συλλόγου και
 • κάθε άλλο βιβλίο που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συλλόγου.

Τα βιβλία, όπου είναι δυνατόν, μπορούν να τηρούνται σε μαγνητικό μέσο εφόσον έχει καθοριστεί η διαδικασία ελέγχου τους. Ο Γενικός Γραμματέας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του όταν το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα [4] μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 14ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ έχει την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του συλλόγου. Συγκεκριμένα :

 • νεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου που έχει ο σύλλογος, εκδίδει απαραίτητα αποδείξεις από σφραγισμένο και θεωρημένο από τον πρόεδρο και τον ίδιο διπλότυπο αποδείξεων εισπράξεως και τις πληρωμές με την έκδοση ενταλμάτων που υπογράφονται από τον ίδιο, τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
 • Τηρεί τό βιβλίο Ταμείου Εισπράξεων και Πληρωμών και όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα με τον πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία
 • Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις που προορίζονται για την εξελεγκτική επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση.
 • Κρατάει για τις ανάγκες του συλλόγου μέχρι τριάντα χιλιάδες [30.000] δραχμές και τα επιπλέον χρήματα τα καταθέτει σε τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο επ' ονόματι του Ταμία και του Προέδρου. Οποιεσδήποτε κινήσεις αφορούν [μετρητά] ή τον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και
 • έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει όποτε του ζητηθεί για έλεγχο τα στοιχεία της διαχείρισης στο Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Ο Ταμίας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του όταν το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα [4] μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 15ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Συνέλευση του συλλόγου μαζί με το Δ.Σ. και έχει Πρόεδρο, το τακτικό μέλος της που πλειοψήφησε, παρακολουθεί τη διοικητική και ταμειακή υπηρεσία του Δ.Σ. Για την Ε.Ε. εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Η Ε.Ε. ελέγχει κυρίως την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό τακτικά μεν στο τέλος της θητείας του Δ.Σ., έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο και υποβάλλει τις σχετικές εκθέσεις στη Γ.Σ.

 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε αταξίας καλεί τους υπευθύνους για την αναπλήρωση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν μέσα σε προθεσμία πέντε [5] το πολύ ημερών.
 • αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη συνέλευση, που αποφασίζει για το θέμα που δημιουργήθηκε.

Άρθρο 16ο

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και κάθε όργανο διοίκησης ή εκπροσώπησης ανακαλείται οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. που είναι διετής, συγκαλούνται απ' αυτό υποχρεωτικά δύο [2] τακτικές συνελεύσεις των μελών του συλλόγου. Στην πρώτη, η οποία συγκαλείται εντός τριμήνου από την ανάληψη της θητείας του, υποβάλλεται ο προγραμματισμός, ενώ στην δεύτερη, στο τέλος της διετούς θητείας του, γίνεται λογοδοσία και η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, διαβάζεται η έκθεση της ΕΕ από μέλος της και ακολουθούν την ίδια μέρα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ε.Ε., εκπροσώπων στην Ενωση Γονέων του Δήμου και εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το ΔΣ, όσες φορές κριθεί αναγκαίο ή υποχρεωτικά με ομόφωνη απόφαση του, μετά από γραπτή αίτηση της πλειοψηφίας του ΔΣ, μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως τους και μετά από αίτηση του ενός πέμπτου [1/5] εκείνων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα και αναγράφουν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

Δικαίωμα για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. έχει και η Ε.Ε. στην περίπτωση του άρθρου 15 παρ. 3β.

Άρθρο 19ο

Στην γενική συνέλευση καλούνται ανεξαίρετα όλα τα εν ενεργεία μέλη του συλλόγου, με προσκλήσεις που στέλνονται πριν από οκτώ [8] μέρες. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς επίσης την ακριβή μέρα, ώρα και τον τόπο συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Δικαίωμα παράστασης, λόγου και ψήφου στη συνέλευση του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη με την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 • Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, αυτή γίνεται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στο ίδιο χώρο , χωρίς πρόσκληση των μελών, οπότε η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών.
 • Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των ταμειακά τακτοποιημένων παρόντων μελών - σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία - εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται από το καταστατικό διαφορετική πλειοψηφία.
 • Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση του χεριού των μελών, εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής μελών του ΔΣ, ΕΕ, των εκπροσώπων για την Ένωση Γονέων, Εκπροσώπου για την Σχολική Επιτροπή, ή μομφής κατά των μελών του Δ.Σ. ή άλλων σοβαρών θεμάτων για τα οποία αποφασίζει προηγουμένως η Γ.Σ., οπότε η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, μυστικά.

Άρθρο 21ο

Σε κάθε Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, εκλέγεται προεδρείο, που αποτελείται από πρόεδρο, που προεδρεύει και διευθύνει τις διαδικασίες της συνέλευσης, από Γραμματέα που συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο και το μέλος .
Στη Γ.Σ του συλλόγου, που έχει σαν θέμα τη λογοδοσία του Δ.Σ, τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέων οργάνων του συλλόγου, μετά τη λογοδοσία του Δ.Σ, την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και την έγκριση ή απόρριψη των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ από τη Γ.Σ, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία με εσωτερική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο της, που ασκεί γενική εποπτεία, διεξάγει και διευθύνει τις αρχαιρεσίες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Άρθρο 22ο

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει σε όλα τα μέλη του συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έστω και κατά την Γ.Σ, πριν από την έναρξη όμως των αρχαιρεσιών. Προς διασφάλιση, τα μπλοκ των αποδείξεων εισπράξεως θα παραδίνονται στην εφορευτική επιτροπή πριν τις αρχαιρεσίες με πλήρη κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 23ο

Κατά την εκλογή των οργάνων και των εκπροσώπων του συλλόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πρέπει να ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δυο [2] φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που δεν εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την Τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών, ο σύλλογος θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα πλην όμως δεν συμμετέχει στη σχολικη επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
Κατά τις αρχαιρεσίες τηρούνται οι κάτωθι διαδικασίες :

Για την εκλογή μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε

Εφόσον στις εκλογές μετέχουν πάνω από ένα [1] ψηφοδέλτια εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής και το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του προς εκλογή οργάνου. Το κλάσμα [δεκαδικός] που τυχόν προκύψει δεν υπολογίζεται. Διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο, καθορίζονται οι θέσεις που λαμβάνει κάθε συνδυασμός στα όργανα. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, κατανέμονται στη δεύτερη κατανομή στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο ή πλησιάζουν περισσότερο το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν καταλάβει ήδη μια τουλάχιστον έδρα στις δυο προηγούμενες κατανομές και που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση.

Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Αν το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα, άλλως στην αμέσως προηγούμενη μονάδα.

Άρθρο 24ο

Για την εκλογή εκπροσώπου στην Σχολική Επιτροπή

Ανεξάρτητα αν στις εκλογές μετέχει ένας ή περισσότεροι συνδυασμοί σταυροδοτείται ένας μόνο υποψήφιος.

Αρθρο 25ο

Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων του Διαμερίσματος του Δήμου Ν. Ιωνίας από έναν εκπρόσωπο για κάθε τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο εκπροσωπουμένων μαθητών, κατά τα ανωτέρω, του ημίσεως και πάνω, ο αριθμός των εκλεγομένων εκπροσώπων ανέρχεται στον αμέσως επόμενο αριθμό.
Εφόσον στις εκλογές μετέχουν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής.
Εάν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40 % των εκπροσώπων. Ο αριθμός αυτός των εκπροσώπων υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου δια του 30.
Εξυπακούεται βέβαια ότι ο αριθμός των εκλεγομένων εκπροσώπων θα εξαχθεί τελικά επί του αριθμού των μαθητών που οι γονείς τους μετείχαν στις εκλογές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 26ο

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει κυκλικά την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας» και στο μέσο το έτος ίδρυσης «1983»

Άρθρο 27ο

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένων.

Άρθρο 28ο

Για την μεταβολή των σκοπών του συλλόγου απαιτείται απόφαση και συναίνεση όλων των παρόντων μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.

Άρθρο 29ο

Ο Σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε, με απόφαση της Γ.Σ. των μελών

 • αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα [10] και
 • με απόφαση της Γ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 27.

Άρθρο 30ο

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από τριάντα [30] άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2621/1998, που τροποποίησε το άρθρο 51 του Ν. 1566/1985, σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. Δ4/662/23-12-1998 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την έγκριση του από το αρμόδιο δικαστήριο και την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ν.ΙΩΝΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

Go to top